Σα. Φεβ 24th, 2024
Limeniko S
Κοινοποίηση

Σύμφωνα με την (α) Αριθ. Πρωτ.: 2421.6/79063/22/07-11-2022 Απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής (ΑΔΑ: 62ΚΖ4653ΠΩ-ΧΡΗ) και την (β) Αριθ. Πρωτ.: 2421.6-5/79064/22/07-11-2022 Απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΑΔΑ: Ω8ΟΑ4653ΠΩ-914) έχουν αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» οι προκηρύξεις διαγωνισμού έτους 2022 για την (α) πλήρωση συνολικά εκατό (100) θέσεων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, απευθείας κατάταξης, ειδικότητας Κυβερνήτη ή Μηχανικού και (β) απευθείας κατάταξης Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής ειδικότητας Οικονομικού έτους 2022, με εφαρμογή αμφοτέρων του συστήματος μοριοδότησης των υποψηφίων.

Η Λιμενάρχης

Πλωτάρχης Λ.Σ. ΡΟΥΣΣΟΥ Ελευθερία