Πα. Μαρ 1st, 2024
Dwro Pasxa 2023
Κοινοποίηση

Περιθώριο έως τη Μεγάλη Τετάρτη 12 Απριλίου έχουν οι εργοδότες – επιχειρήσεις προκειµένου να καταβάλουν το Δώρο Πάσχα σε όλους τους µισθωτούς του ιδιωτικού τοµέα, ενώ ιδιαίτερα κερδισµένοι είναι οι περίπου 600.000 αµειβόµενοι µε τον κατώτατο µισθό, καθώς η από 1/4/2023 αύξησή του στα 780 ευρώ θα αυξήσει και το ∆ώρο Πάσχα στα 406,24 ευρώ, από 371,35 ευρώ που ήταν στην περίπτωση αµοιβής µε 713 ευρώ.

Βασική προϋπόθεση για τη λήψη του Δώρου Πάσχα είναι οι εργαζόµενοι να απασχολούνται σε εργοδότη µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας από την 1η Ιανουαρίου έως και την 30ή Απριλίου κάθε έτους και δεν µπορεί να υπερβαίνει τον µισό µισθό για τους έµµισθους ή τα 15 ηµεροµίσθια για τους ηµεροµίσθιους. Βέβαια, σε περίπτωση που ο εργαζόµενος δεν εργαστεί ολόκληρο το προαναφερθέν διάστηµα, τότε του καταβάλλεται αναλογία του ∆ώρου.

Ως αναλογία ορίζεται το 1/15 του µισού µηνιαίου µισθού ή ένα ηµεροµίσθιο (ανάλογα µε τον τρόπο αµοιβής του εργαζοµένου) για κάθε 8 ηµέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης. Για χρονικό διάστηµα µικρότερο του 8ηµέρου το δικαιούµενο Δώρο εξευρίσκεται µε κλάσµα.

Στον υπολογισµό του Δώρου Πάσχα δεν συµπεριλαµβάνονται οι ηµέρες αδικαιολόγητης απουσίας του εργαζοµένου, οι ηµέρες αδείας άνευ αποδοχών, οι ηµέρες απεργίας και στάσης εργασίας, οι ηµέρες ασθενείας κατά τις οποίες επιδοτήθηκε ο εργαζόµενος από το ασφαλιστικό ταµείο και οι ηµέρες όπου η σύµβαση του εργαζοµένου βρίσκεται σε αναστολή.

Αντιθέτως, στις ηµέρες συµπεριλαµβάνονται οι ηµέρες ασθενείας κατά τις οποίες δεν επιδοτείται ο εργαζόµενος, συµπεριλαµβανοµένων και των τριηµέρων, οι ηµέρες αδείας τοκετού και λοχείας (119 ηµέρες), καθώς και από τη νοµολογία προκύπτει ότι συµπεριλαµβάνονται και οι ηµέρες επισχέσεως εργασίας.

Οι εργαζόµενοι που απασχολούνται µε σύµβαση µερικής απασχόλησης, π.χ. 4 ώρες ηµερησίως, τους καταβάλλεται το Δώρο Πάσχα όπως και των εργαζοµένων µε πλήρη απασχόληση, αλλά µειωµένο λόγω µειωµένων αποδοχών. Οι εργαζόµενοι µε λιγότερες ηµέρες, αλλά πλήρες ωράριο (εκ περιτροπής απασχόληση) δικαιούνται 1 ηµεροµίσθιο ανά 6,5 ηµέρες εργασίας.

ΠΗΓΗ: newsbomb.gr